Comerç

Moratòria per als lloguers comercials que cobra l’Ajuntament de Castelldefels

L’Ajuntament ha posat en marxa la tramitació d’aquest procediment administratiu de moratòria del cobrament de lloguers de propietat municipal perquè la considera “imprescindible i inajornable”, a causa de la vinculació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Així, s’estableix una moratòria pel  cobrament de les quotes de lloguer dels  locals comercials, oficines i places d’aparcament  propietat de l’Ajuntament de Castelldefels. Aquestes propietats les gestiona l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), SA, mitjançant encàrrec de gestió de data 30 de gener de 2020.

L’empresa municipal informarà els arrendataris dels immobles de les condicions i requisits de la moratòria, una moratòria que requerirà l’acceptació expressa dels arrendataris per la seva aplicació.

La moratòria en el pagament de lloguers d’immobles com els de l’edifici d’oficines Cúbic, o els d’av. Diagonal i Dr. Trueta, serà efectiva en el període comprès entre abril, maig i juny de 2020.

El arrendataris dels immobles indicats podran escollir si s’acullen a aquesta moratòria per un mes, per dos mesos o pel període màxim de 3 mesos. També podran optar per no acollir-se a l’esmentat ajornament i, per tant, en aquests casos es mantindran les condicions de facturació habituals, sense canvis.

Les mensualitats aplaçades no meritaran interessos. Es prorratejaran entre els mesos de juliol a desembre de 2020,  i s’hauran d’abonar, durant aquests 6 mesos, juntament amb l’import de la mensualitat que correspongui.

Davant la previsió que la situació d’emergència sanitària produïda per la Covid-19 es vegi perllongada en el temps, SAC podrà adoptar altres mesures complementàries addicionals per la protecció d’arrendataris que puguin caure en situació de vulnerabilitat econòmica, com estableix la llei.

You may also like

Read More