Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.