Nombre de comunicacions realitzades
Nombre d’accions de formació realitzades
Nombre de persones participants a les accions de formació realitzades
Nombre de fires comercials realitzades
Nombre d’ empreses participants a les fires
Nombre d’empreses comercials locals participants a la fires
Nombre de projectes subvencionats en relació al total de projectes sol·licitants de subvenció
Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual)
Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual)

Indicadors 2022

Indicadors 2021

Indicadors 2020

Indicadors 2019

Indicadors 2018

Indicadors 2017

Indicadors 2016

Indicadors 2015